1.6.2020 sa otvára prevádzka MŠ v obmedzenom režime

Podávanie žiadostí do materskej školy bude prebiehať od 1. mája do 15. mája 2020 na šk. rok 2020/21

Poodávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí a rodičov. Odporúča sa komunikácia elektronickou formou a to nasledovne :

  • naskenovanú žiadosť podpísanú oboma zákonnými zástupcami poslať na emailovú adresu: ms.hrubaborsa@gmail.com, alebo originál žiadosti vhodiť do poštovej schránky pred vstupom do obecného úradu
  • Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave. Dieťa bude prijaté iba na adaptačný pobyt
  • podmienky prijatia nájdete v sekcii O NÁS v záložke ZÁPIS
prihláška

Zákonný zástupca dieťaťa predloží
a) potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách,
b) vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
c) rozhodnutie o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa, ak ide o taký prípad, bezodkladne po jeho vydaní riaditeľom základnej školy.

Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, dieťa bude prijaté na adaptačný pobyt.