Najbližšie akcie

  • Halloween v parku

  • Vianočné fotenie

  • Exkurzia Dobré jablká - Dunajská Lužná (Sovičky a Opičky)

  • Divadlo Pod hríbikom - Jurko a prasiatka

  • Logopedická depistáž

  • Divadlo Stražan - Aladin

  • Mikuláš v obci

  • Vianočné trhy v parku

Charakteristika materskej školy

Zriaďovateľom materskej školy je obec Hrubá Borša. Materská škola je bez právnej subjektivity.

Materská škola je trojtriedna s kapacitou 64 detí. Nachádza sa v účelovej budove v strede obce.

Výchova a vzdelávanie v materskej škole sa uskutočňuje podľa Školského vzdelávacieho programu Cesta za poznaním, ktorý je vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Školský vzdelávací program Cesta za poznaním je záväzný pedagogický dokument, podľa ktorého sa v materskej škole realizuje edukácia detí.

O nás