Charakteristika materskej školy

Zriaďovateľom materskej školy je obec Hrubá Borša. Materská škola je bez právnej subjektivity.

Materská škola je trojtriedna s kapacitou 72 detí. Nachádza sa v účelovej budove v strede obce.

Výchova a vzdelávanie v materskej škole sa uskutočňuje podľa Školského vzdelávacieho programu Cesta za poznaním, ktorý je vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Školský vzdelávací program Cesta za poznaním je záväzný pedagogický dokument, podľa ktorého sa v materskej škole realizuje edukácia detí.

Vízia MŠ: Každé dieťa bezproblémovo zvládne prechod do ZŠ

Poslaním MŠ je špeciálne podporovať rozvoj predčitateľskej gramotnosti prostredníctvom filozofie Montessori a Eľkoninovou metódou.

Zameranie MŠ:

Rozvoj predčitateľskej gramotnosti

Športovo – pohybové zameranie

Rozvoj digitálnych zručností

Enviromentálna výchova

Prevádzka MŠ

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 7:00 do 17:00.

V čase letných prázdnin je prevádzka materskej školy prerušená z hygienických dôvodov na 6 týždňov.

Počas školského roka v čase školských prázdnin (jesenné, polročné, jarné, veľkonočné) sa prevádzka v MŠ prispôsobuje počtu detí.

Kontakt

Režim dňa

  • 07:00 začiatok prevádzky v triede Sovičky
    (zberná trieda do 07:30)
  • 07:30 rozdelenie detí do svojich tried - hry a hrové činnosti podľa výberu detí, ranný kruh, zdravotné cvičenie
  • 08:20 a 09:00 - činnosti zabezpečujúce životosprávu (hygiena, desiata)
  • 09:20 - Vzdelávacie aktivity, pobyt vonku (pohybové - voľné - na preliezkách, so spevom, využitie náradia v pieskoviskách, prechádzky, atď.)
  • 11:20 a 12:00 - činnosti zabezpečujúce životosprávu - hygiena, obed,odpočinok
  • 14:20 a 15:00 - hygiena olovrant, hry a hrové činnosti - realizácia aktivít v odpoludňajšej činnosti, - záujmové krúžky, hry a činnosti podľa výberu detí
  • 16:30 presun detí do triedy Sovičky
  • 17:00 ukončenie prevádzky