Poplatky

Poplatok za pobyt
15 € / dieťa / mesiac

Poplatok je potrebné uhradiť vopred do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, na účet vedený vo VÚB, a.s., Senec, číslo účtu v tvare IBAN: SK47 0200 0000 0024 9576 2056. Do poznámky meno dieťaťa a variabilný symbol mesiac rok, napr. 012019. Konštantný symbol 0558.

Príspevok za pobyt dieťaťa sa v materskej škole neuhrádza:
• ak má dieťa jeden rok pred plnením školskej dochádzky, pričom za dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky sa považuje dieťa, ktoré do 31. augusta (vrátane), ktorý predchádza školskému roku od ktorého má začať plniť povinnú školskú dochádzku, dosiahne vek 5 rokov.

Poplatok za celodennú stravu
30 € / dieťa / mesiac

Poplatok je potrebné na číslo účtu v tvare IBAN SK04 0200 0000 0040 0229 1655 do 10. dňa kalendárneho mesiaca.

Poplatok do fondu ZRPŠ
30 € / dieťa / školský rok (za druhé dieťa - súrodenci, 20 €)

Poplatok prosím uhraďte na bankový účet mBank SK87 8360 5207 0042 0726 8942. Do poznámky napíšte meno a priezvisko dieťaťa.