Poplatky

Poplatok za pobyt
15 € / dieťa / mesiac

Poplatok je potrebné uhradiť vopred do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, na účet vedený vo VÚB, a.s., Senec, číslo účtu v tvare IBAN: SK47 0200 0000 0024 9576 2056. Do poznámky meno dieťaťa a variabilný symbol mesiac rok, napr. 012019. Konštantný symbol 0558.

Poplatok za celodennú stravu
30 € / dieťa / mesiac (maláci a stredňáci)
5 € / dieťa / mesiac (predškoláci)

Poplatok je potrebné na číslo účtu v tvare IBAN SK04 0200 0000 0040 0229 1655 do 10. dňa kalendárneho mesiaca.

Poplatok do fondu ZRPŠ
30 € / dieťa / školský rok (za druhé dieťa - súrodenci, 20 €)

Poplatok prosím uhraďte na bankový účet mBank SK93 8360 5207 0042 0535 4054. Do poznámky napíšte meno a priezvisko dieťaťa.
Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa, ktoré má rok pred plnením povinnej školskej dochádzky