Zápis a prijatie detí do MŠ

 • Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa príma spravidla dieťaťa od troch do šiestich rokov
 • Ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné podmienky, možno výnimočne prijať aj dieťaťa od dvoch rokov
 • Na predpimárne vzdelávanie sa prednostne príjma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
 • Deti sa do MŠ príjmajú na základe žiadosti zákonného zástupcu k začiatku školského roka. Pokiaľ je voľná kapacita aj v priebehu roka
 • Dieťaťa sa príjma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Spolu so žiadosťou predkladá aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.
 • Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak sa jedná o dieťa so zmyslovým postihnutím, predloží vyjadrenie príslušného odborného lekára
 • Riaditeľka po dohode so zriaďovateľom zverejní od 15.apríla do 15.mája príslušného kalendárneho roka miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok na informačnej tabuli MŠ, v šatniach a prostredníctvom miestnych médií. Riaditeľka spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky príjmania detí do materskej školy. Školský poriadok MŠ Hrubá Borša
 • Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa riaditeľ materskej školy vydá s pravidla najneskôr do konca júna - Prijatie dieťaťa platí až do času, kým nezačne plniť školskú dochádzku alebo kým riaditeľ predčasne neukončí predprimárne vzdelávanie
 • Podmienky príjmania detí prerokuje riaditeľka s pedagogickou radou a radou školy - Rozhodnutie o odložení školskej dochádzky predloží zákonný zástupca riaditeľke MŠ do 15.apríla. Rozhodnutie o dodatočnom odklade plnenia školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy aj s potvrdením o zdravotným stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast

Adaptačný pobyt

 • Riaditeľ materskej školy má možnosť rozhodnúť o adaptačnom pobyte - O adaptačnom pobyte sa hovorí najmä vo vzťahu k deťom zdravím, u ktorých je predpoklad, že by mohli mať problémy zadaptovať sa na úplne iné podmienky, než na aké sú zvyknuté z domu. Môže dôjsť k dohode medzi riaditeľom materskej školy a zákonným zástupcom o tom, že sa zmení čas pobytu dieťaťa v materskej škole z napr. 2-3 hodín denne postupne na celý deň. V súlade s ustanovením § 59 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z nesmie byť adaptačný pobyt dieťaťa dlhší ako tri mesiace. Ak je adaptácia úspešnejšia ako sa predpokladalo, môže byť ukončená aj skôr. Základom úspechu je spolupráca zákonných zástupcov s pedagogickými zamestnancami materskej školy.
 • Vyhláškou MŠ SR č. 306/2008 Z.z. (§ 3 ods.3) má riaditeľ materskej školy ustanovenú kompetenciu, že v prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže na základe žiadosti zákonného zástupcu rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas.
 • Riaditeľ materskej školy môže prijať iné dieťa na miesto dieťaťa, ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy, pričom v rozhodnutí uvedie, že toto dieťa príjma na čas od DD.MM.RRRR do DD.MM.RRRR. Zákonný zástupca dieťaťa so zníženou adaptačnou schopnosťou v dostatočnom časovom predstihu (najneskôr 2 týždne pred uplynutím času dokedy má dieťa prerušenú dochádzku do materskej školy) písomne oznámi riaditeľovi, či bude dieťa pokračovať v preprimárnom vzdelávaní v materskej škole -
 • Ak zákonný zástupca dieťaťa, ktoré bolo do materskej školy prijaté na čas počas prerušenia dochádzky dieťaťa má naďalej záujem o to, aby jeho dieťaťa navštevovalo materskú školu, musí v dostatočnom predstihu (najneskôr 2 týždne pred uplynutím času, ktorý má uvedený v rozhodnutí o prijatí počas prerušenia dochádzky iného dieťaťa do materskej školy) podať novú žiadosť o priatie dieťaťa do materskej školy a spolu s ňou aj predložiť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast